COOR Virovitica

Javni poziv za dostavu ponuda za ručak učenika u šk.god.2016./2017.

Natječaji   |   24.08.2016.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE

I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

Tel./fax: 033 721-854

e-mail: coor.virovitica@gmail.com

KLASA:406-01/16-01/06

URBROJ:2189-22-01-16-01

U Virovitici, 24. kolovoza 2016. godine

 

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica upućuje

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA 

u postupku nabave pripremljene hrane za učenike za šk.god. 2016./2017. godinu

 

Evidencijski broj nabave: 1/2016.

 

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove, tzv. bagatelnu nabavu, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

Sukladno članku 6. stavku 2. Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti COOR Virovitica, KLASA:003-05/14-01/4, URBROJ:2189-22-10-14-01,pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima, koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

 

  1. NARUČITELJ

 

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE

I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

Tel./fax: 033 721-854

e-mail: coor.virovitica@gmail.com

OIB: 53683470290

 

 

  1. PREDMET NABAVE

 

2.1.       Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je dostava pripremljene hrane – ručka za učenike

Ponuditelj treba istaknuti ukupnu jediničnu cijenu jelovnika (sa i bez PDV-a) kao i ukupnu cijenu ponude. U cijenu treba biti uključena dostava.

 

Javni ponuditelj je dužan u ponudi navesti, prema dolje navedenom jelovniku, cijenu jednog gotovog obroka bez uračunatog PDV-a kao i ukupnu cijenu ponude, koja se bazira na slijedećem izračunu: prosječna cijena jednog gotovog obroka (ručka) pomnoženo sa 20 (broj djece) pomnoženo s 5 dana puta 35 tjedana:

 

Prema Normativima za prehranu učenika objavljenim u Narodnim Novinama br. 146/12.

 

1. TJEDAN:

PONEDJELJAK: Juha, pileći naravni odrezak, granatir, cikla/krastavci(kiseli)

UTORAK: Paprikaš, kruh, voće

SRIJEDA: Grah varivo(posno), palačinke

ČETVRTAK: Juha, perket s tjesteninom, miješana salata

PETAK: Pohani file soma, krumpir salata

2. TJEDAN:

PONEDJELJAK: Juha, piletina sa žara, grašak, kupus salata

UTORAK: Juneći gulaš, tjestenina, cikla/krastavci

SRIJEDA: Povrtna juha, povrće na žaru (npr. gljive, tikvice, patlidžan), kuhani krumpir, kupus salata

ČETVRTAK: Slatki kupus, pečeni pileći odrezak

PETAK: File ribe, dinstani grah, salata+kolač

+normativ kruha svaki dan

 

  1. Procijenjena vrijednost (bez PDV-a): 85.000,00 kuna.

 

  1. UVJETI NABAVE

 

4.1.       Rok način i uvjeti plaćanja: naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja valjanog računa koji sadrži sve zakonom propisane elemente

4.2.       Kriterij za odabir ponude: najpovoljnija ponuda

 

  1. UVJETI KOJE MORA ISPUNITI PONUDITELJ

 

Ponuditelj mora dokazati da ispunjava uvjete prema važećim propisima o pružanju catering usluga u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN br. 85/15) i Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ i Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (NN br. 125/08).

Navedeno ponuditelj dokazuje dostavom:

-          Važećeg rješenja nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma za obavljanje catering usluga,

-          Važećim HACCAP certifikatom

Svi dokazi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

 

  1. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE:

6.1.       Rok: 1.9.2016. godine do 12,00 sati

6.2.       Adresa: Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, Ljudevita Gaja 42, 33000 Virovitica

6.3.       E-mail adresa: coor.virovitica@gmail.com Ako se ponuda dostavlja putem e-maila svi dokumenti moraju biti skenirani ili u pdf formatu.

 

 

  1. DATUM OBJAVE ZAHTJEVA NA INTERNETSKOJ STRANICI ŠKOLE

 

24. kolovoza 2016. godine

 

U privitku:

1. Ponudbeni list – prilog 1

                                                                                                                                    Ravnateljica:

                                                                                                       Marija Navarra, mag.educ.rehab.

 

 

 

 

 

 

Prilog I.

  1. PONUDBENI LIST
 

NAZIV I   SJEDIŠTE NARUČITELJA:

COOR VIROVITICA

Lj.Gaja 42, 33000 Virovitica

 

Predmet nabave

Pripremljena hrana - ručak

 

Evidencijski broj nabave:

1/2016

 

PODACI O   PONUDITELJU

 

 

Naziv ponuditelja

 

 

Sjedište ponuditelja

 

 

Adresa ponuditelja

 

 

OIB

 

 

Broj računa (IBAN)

 

 

Naziv poslovne banke

 

 

Adresa za dostavu pošte

 

 

Adresa e-pošte

 

 

Kontakt osoba ponuditelja

 

 

Broj telefona

 

 

Broj telefaksa

 

 

PONUDA

 

 

Broj ponude

 

 

Datum ponude

 


 

4.

CIJENA   PONUDE

 

 

Jedinična cijena ručka u kn   bez PDV-a

 

 

Jedinična cijena ručka u kn   s PDV-om

 

 

Ukupna cijena ponude u kn   bez PDV-a

 

 

Stopa i iznos PDV-a

 

 

Ukupna cijena ponude u kn s   PDV-om

 


 

PODACI O   PONUDI

 

 

Rok valjanosti ponude

 

 

Datum ponude

 

 

                                                               M. P.                                                     Ponuditelj:

 

                                                                                              _________________________

                                                                                 (ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)