COOR Virovitica

Natječaj za radna mjesta

Natječaji   |   10.10.2016.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE

I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

U Virovitici, 10. listopada 2016. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,(Narodne Novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,6/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14) V.d Ravnateljica Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

  1. Učitelj/ica glazbene kulture-stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila- 1 osoba na nepuno (13 sati) neodređeno radno vrijeme

  2. Učitelj/ica likovne kulture- stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila - 1 osoba na nepuno (7 sati) neodređeno radno vrijeme

  3. Učitelj/ica stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila (magistar/a edukacijske rehabilitacije)-4 osobe na puno (40 sati) određeno radno vrijeme-zamjena

Kandidati su dužni ispunjavati uvjete prema:

  1. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14) i

  2. Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1.  Životopis
  1. Diplomu

  2. Domovnicu

  3. Uvjerenje nadležnog suda u skladu sa člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci

  4. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dokazati svoju prednost te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja i teče od 11.10.2016.  do 18.10.2016.

Prijave se podnose poštom na adresu:

COOR Virovitica

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

s naznakom „za natječaj“

 

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica će rezultate natječaja objaviti na web stranici Centra www.coorvirovitica.hr

 

 

KLASA: 112-01/16-02/08

URBROJ: 2189-22-01-16-01

V.d ravnatelj:

Zvjezdana Glumac, prof.def.