COOR Virovitica

Natječaj za radna mjesta

Natječaji   |   01.02.2017.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE

I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

U Virovitici, 1. veljače 2017. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (Narodne Novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,6/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 7/17.) i članka 7., 8., i 9. Pravilnika o radu, KLASA:003-05/15-01/05, URBROJ:2189-22-10-15-01, Ravnateljica Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

1. Učitelj/ica stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila (magistar/a edukacijske rehabilitacije);

-1 osoba na puno određenoradno vrijeme-zamjena za vrijeme trajanja mandata ravnatelja

-1 osoba na nepuno (12 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada) određenoradno vrijeme-nastava u kući za šk.god. 2016./2017. (očekivano trajanje do 14. lipnja 2017.)

2. Medicinska sestra/tehničar

 - 1 osoba na puno određeno radno vrijeme-zamjena

 

Napomena*

Medicinska sestra/tehničar ujedno je i pratnja učenicima putnicima iz smjera Zdenci, Mikleuš, Slatina, Virovitica pri dolasku i odlasku iz škole.

Pod točkom 1. kandidati su dužni ispunjavati uvjete prema:

a) Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14) i

b) Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne Novine broj 47/96., 56/01)

 

Pod točkom 2. kandidati su dužni ispunjavati uvjete prema:

a) Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14)

  • Srednja stručna sprema
  • Položen stručni ispit
  • Odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1. Prijavu za sudjelovanje u natječaju (vlastoručno potpisanu) s popisom svih priloženih dokumenata
  2. Životopis
  3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  4. Domovnicu
  5. Uvjerenje nadležnog suda u skladu sa člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci
  6. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu)
  7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu i licencu za samostalan rad (za radno mjesto pod točkom 2.)

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne Novine broj 116/03, 82/08, 138/12).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dokazati svoju prednost te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja odnosno do 9.2.2017.

 

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:

COOR Virovitica

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

s naznakom „za natječaj“

 

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica će rezultate natječaja objaviti na web stranici Centra www.coorvirovitica.hr

 

KLASA: 112-01/17-02/01

URBROJ: 2189-22-01-17-01

Ravnateljica:

Margarita Kovačević, dipl.def.