COOR Virovitica

Natječaj za radna mjesta

Natječaji   |   23.02.2017.

 

 

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE

I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

U Virovitici, 23. veljače 2017. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  (Narodne Novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,6/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17.) i članka 7., 8., i 9. Pravilnika o radu, KLASA:003-05/15-01/05, URBROJ:2189-22-10-15-01, Ravnateljica Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

1. Učitelj stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila:

        -1 osoba na puno određeno radno vrijeme-zamjena za roditeljski dopust (očekivano

          trajanje do 14.6.2017.

        -1 osoba na nepuno određeno radno vrijeme (20 sati) –zamjena za vrijeme korištenja  

           prava na rad s polovicom radnog vremena dopust (očekivano trajanje do 14.6.2017.

2. Učitelj/ica glazbene kulture-stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila

       - 1 osoba na  nepuno, 13 sati (7 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada)

         neodređeno radno vrijeme

3. Učitelj/ica likovne kulture- stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila

     - 1 osoba na nepuno, 7 sati ( 4 sata neposrednog odgojno obrazovnog rada) neodređeno  

           radno vrijeme

Kandidati na navedena radna mjesta dužni su ispunjavati uvjete prema:

  1. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14, 07/17) i

  2. Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne Novine broj 47/96., 56/01)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1. Prijavu za sudjelovanje u natječaju (vlastoručno potpisanu) s popisom svih priloženih  

          dokumenata

  1. Životopis
  1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

  2. Domovnicu

  3. Uvjerenje nadležnog suda u skladu sa člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci

  4. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu)

     

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne Novine broj 116/03, 82/08, 138/12).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dokazati svoju prednost te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja odnosno do 3.3.2017.

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:

COOR Virovitica

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

s naznakom „za natječaj“

 

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica će rezultate natječaja objaviti na web stranici Centra www.coorvirovitica.hr

 

KLASA: 112-01/17-02/02

URBROJ: 2189-22-01-17-01

Ravnateljica:

Margarita Kovačević, dipl.def.