COOR Virovitica

Natječaj za radno mjesto medicinske sestre

Natječaji   |   S.Đurasević  |  02.05.2017.

 

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE

I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

U Virovitici, 2. svibanj 2017. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (Narodne Novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,6/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 7/17.) i članka 7., 8., i 9. Pravilnika o radu, KLASA:003-05/15-01/05, URBROJ:2189-22-10-15-01,  Ravnateljica Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

       1.   Medicinska sestra/tehničar

 

             - 1 osoba na puno određeno radno vrijeme-zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu

 

Napomena*

Medicinska sestra/tehničar ujedno je i pratnja učenicima putnicima iz smjera Zdenci, Mikleuš, Slatina, Virovitica pri dolasku i odlasku iz škole.

 

Pod točkom 1. kandidati su dužni  ispunjavati sljedeće uvjete:

  • prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14., 7/17)

  • Srednja stručna sprema, medicinska škola

  • Položen stručni ispit, osim za kandidate koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje  medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege

  • Odobrenje za samostalan rad nadležne Komore

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

1.     Prijavu za sudjelovanje u natječaju (vlastoručno potpisanu) s popisom svih priloženih  

    dokumenata

2.     Životopis

3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba) -preslik

4. Domovnicu -preslik

5. Uvjerenje nadležnog suda u skladu sa člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (uvjerenje o nekažnjavanju)-preslik

6. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu)-preslik

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, osim za kandidate koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje  medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege-preslik

8.  Odobrenje  za samostalan rad-preslik

 

Kandidatom prijavljenim na  natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne Novine broj 116/03., 82/08.).

Kandidat/kinja koji/a  ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dokazati svoju prednost te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja odnosno do 10.5.2017.

Prijave se podnose osobno ili  poštom na adresu:

 

COOR Virovitica

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

s naznakom „za natječaj“

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica  će rezultate natječaja objaviti na web stranici Centra www.coorvirovitica.hr

 

KLASA: 112-01/17-02/03

URBROJ: 2189-22-01-17-01

 

Ravnateljica:

Margarita Kovačević, dipl.def.

 

X