Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice COOR Virovitica

Novosti   |   18.09.2016.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE

I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

KLASA:003-08/16-05/01

URBROJ:2189-22-10-16-02

Virovitica, 15. rujna 2016. godine

 

Na temelju članka 126 i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine», br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10 ispravak, 90/11.,16/12., 86/12.,126/12-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14. ), članka 44. stavka 4. Zakona o ustanovama («Narodne novine», br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08.) te članka 86. i 87. Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, KLASA:003-05/15-01/9, URBROJ:2189-22-10-15-01, Školski odbor Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica raspisuje

NATJEČAJ 
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica

 

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete;

1.) Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) Sveučilišni diplomski studij ili
b) Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) Specijalistički diplomski stručni studij.

1.1 Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1., ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelja kojim se stječe 240 ECTS bodova.

1.2 Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke 1. i točke 1.1., može biti ravnatelj osnovne škole ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90.,26/93.,27/93.,29/94.,7/96.,59/01.,114/01.,76/05.)

2.) najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi

3.) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)
  • potvrdu o položenom stručnom ispitu (ako su radni odnos zasnovali nakon 12. ožujka 1994. godine)
  • uvjerenje  da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 15 dana)
  • potvrdu školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
  • potvrdu ili elektronički zapis HZMO o stažu osiguranja
  • kandidati koji mogu biti ravnatelji na temelju članka  126. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi obvezni su dostaviti i dokaz iz kojeg je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je  15 dana od dana objave natječaja.

Prijave s navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu: Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, Ljudevita Gaja 42 33000 Virovitica s naznakom »Natječaj za ravnatelja – ne otvarati».

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

  

Predsjednica Školskog odbora:

Đurđa Aragović, dipl.polit.

 

 

Ovaj Natječaj objavljen je u dnevnom tisku 24 sata dana 18. rujna 2016. godine 

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće