Natječaj za radna mjesta

Natječaji   |   22.02.2018.

 

X

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE

I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

U Virovitici, 22. veljače 2018. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,6/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17.) i članka 7., 8., i 9. Pravilnika o radu, KLASA: 003-05/15-01/05, URBROJ: 2189-22-10-15-01,  Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica zastupan po ravnateljici Margariti Kovačević dipl. def. raspisuje

 

N A T J E Č A J

za sljedeća radna mjesta

 

1. Učitelj stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila:

- 1 osoba na puno određeno radno vrijeme, za školsku godinu 2017./2018.

    (očekivano trajanje do 21.6.2018.)

 

2. Učitelj stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila:

- 1 osoba na puno određeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski  

  dopust/mirovanje radnog odnosa

 

Kandidati na navedena radna mjesta  dužni  su ispunjavati uvjete prema:

 1.  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne n+ovine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14., 07/17) i

 2. Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96., 56/01)

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni u preslici priložiti:

1.     Životopis

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 2. Domovnicu

 3. Rodni list

 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci

 5. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu)

  Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

   

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti originale priloženih dokumenata.

Kandidatom prijavljenim na  natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge. 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine broj 116/03, 82/08, 138/12).

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dokazati svoju prednost te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) prilikom prijave na natječaj dužni su dostaviti sljedeće dokaze navedene na sljedećoj poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja odnosno do 2. ožujka 2018.

Prijave se podnose neposredno ili  poštom na adresu:

COOR Virovitica

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

s naznakom „za natječaj“

 

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica  će rezultate natječaja objaviti na web stranici Centra www.coorvirovitica.hr

 

KLASA: 112-01/18-02/02

URBROJ: 2189-22-01-18-1

Ravnateljica:

Margarita Kovačević, dipl. def.

Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.